و خدایی هم هست... آی دی تلگرام : azim_joker69 سلام دوستان خوب من، من دارم میرم سربازی ، خیلی وقته میهن بلاگ برا من هنگ کرده و نمیتونم پست بزارم و جواب کامنت ها رو بدم اما امیدوارم از پست هایی که گذاشتم راضی باشین ...التماس دعا دوستتون دارم خوشحال میشم باهام تماس بگیرین اون بالا ای دی تلگراممو نوشتم اینم ایدی جیمیلم هستش mardejoker@gmail.com راستی تو هم مواظب خودت باش ...خودش میدونه منظورم با کی هستش ...دوستت دارم tag:http://mardejoker.mihanblog.com 2018-06-24T01:31:15+01:00 mihanblog.com جوکر... 2016-10-23T09:38:52+01:00 2016-10-23T09:38:52+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/152 azim gh ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﯾﺎ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﺷﺪﺗﻮ ﺑﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺮﻭﯼﺗﻮ ﺑﻤﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﯾﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻋﺸﻖ ﺯﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﯾﺎ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻩ ﯼ ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﮐﻮﭺ ﮐﻨﯽ ﺑﻐﺾ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪﺗﻮ ﺑﻤﺎﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭ! ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭ
ﯾﺎ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭ

ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﺷﺪ
ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭ

ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺮﻭﯼ
ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﯾﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭ

ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻋﺸﻖ ﺯﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭ
ﯾﺎ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻩ ﯼ ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭ

ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﮐﻮﭺ ﮐﻨﯽ ﺑﻐﺾ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ
ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭ!

]]>
جوکر... 2016-10-23T09:33:24+01:00 2016-10-23T09:33:24+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/151 azim gh چه زودرفت.........آنکه می گفت تا ابدخواهد ماند.......

چه زودرفت.........آنکه می گفت تا ابدخواهد ماند.......
]]>
جوکر... 2016-10-21T14:06:19+01:00 2016-10-21T14:06:19+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/150 azim gh برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیستگویی همه خوابند ، کسی را به کسی نیست آزادی و پرواز از آن خاک به این خاکجز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست این قافله از قافله سالار خراب استاینجا خبر از پیش رو و باز پسی نیست تا آئینه رفتم که بگیرم خبر از خویشدیدم که در آن آئینه هم جز تو کسی نیست من در پی خویشم ، به تو بر می خورم اماآن سان شده ام گم که به من دسترسی نیست آن کهنه درختم که تنم زخمی برف استحیثیت این باغ منم ، خار و خسی نیست برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست
گویی همه خوابند ، کسی را به کسی نیست

 آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک
جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست

 این قافله از قافله سالار خراب است
اینجا خبر از پیش رو و باز پسی نیست

 تا آئینه رفتم که بگیرم خبر از خویش
دیدم که در آن آئینه هم جز تو کسی نیست

 من در پی خویشم ، به تو بر می خورم اما
آن سان شده ام گم که به من دسترسی نیست

 آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است
حیثیت این باغ منم ، خار و خسی نیست

]]>
... 2016-10-19T15:02:51+01:00 2016-10-19T15:02:51+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/149 azim gh ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ،ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ ،ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰ، ﺍﻣﺎﻗﺎﺏ ﻧﮑﻦ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﻟﺖ ...ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ، ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ ...ﺯﺧﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪﺍﺭﻱ ...ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﮑﺸﻲ ...ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﻱ ﮐﺴﻲ ﺩﻟﮕﻴﺮ ﺷﻮ ... ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺴﻲ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻟﮕﺮﻡ ...ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺩﻟﺴﺮﺩ ﻣﺒﺎﺵ،ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ؟ ﺷﺎﻳﺪ ... ﺭﻭﺯﻱ ... ﺳﺎﻋﺘﻲ ... ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺶ ﺭﺍ ﻣﻴﮑﺮﺩﻱ ..ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺴﭙﺎﺭ ..ﻫﻴﭻ ﮐﺲﺁﻧﻘﺪﺭ ﻗﻮﻱ ﻧﯿﺴﺖﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ...ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ... ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ،
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ ،
ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰ،
 ﺍﻣﺎ
ﻗﺎﺏ ﻧﮑﻦ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﻟﺖ ...
ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ،
ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ ...
ﺯﺧﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪﺍﺭﻱ ...
ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﮑﺸﻲ ...
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﻱ ﮐﺴﻲ ﺩﻟﮕﻴﺮ ﺷﻮ ... ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺴﻲ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻟﮕﺮﻡ ...
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺩﻟﺴﺮﺩ ﻣﺒﺎﺵ،
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ؟
 ﺷﺎﻳﺪ ... ﺭﻭﺯﻱ ... ﺳﺎﻋﺘﻲ ... ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺶ ﺭﺍ ﻣﻴﮑﺮﺩﻱ ..
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺴﭙﺎﺭ ..
ﻫﻴﭻ ﮐﺲ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻗﻮﻱ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ...
ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ...
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻲ !!...
ﻫﻴﭽﮑﺲ
ﺗﻮ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ
" ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﺖ......


]]>
... 2016-10-19T10:27:26+01:00 2016-10-19T10:27:26+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/148 azim gh نمی دانم شب ها من شاعر می شوم و تو را غزل باران می کنم یا تو بهانه می شوی و من غزل غزل می بارم ؟!
 من شاعر می شوم

 و تو را غزل باران می کنم

 یا تو بهانه می شوی

 و من غزل غزل می بارم ؟!

]]>
... 2016-10-19T10:25:35+01:00 2016-10-19T10:25:35+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/146 azim gh یاد گرفتم بخندم و ببخــشم .خدا نیستـم ؛اما زیر سایه اش بزرگ شدم...
خدا نیستـم ؛

اما زیر سایه اش بزرگ شدم... ]]>
... 2016-10-18T20:36:16+01:00 2016-10-18T20:36:16+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/145 azim gh زندگی رو خط خطی نکن ، خطاطی کن !
خطاطی کن !


]]>
جوکر... 2015-09-26T13:27:11+01:00 2015-09-26T13:27:11+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/142 azim gh گاهــــــــــی پای کسی می مانی ...که نه دیدیش ...نه می شنــــــــــاسیشفقط حسش کرده ای ...!تجمســــــــــش کرده ای؛پشت هاله ای از ...نوشته های مجــــــــــازی ...!روی پیج مجازی اش ...!!!که هر روز می خوانی و ...در جوابش می گویــــــــــیدوستت دارم دوست مجازی من که نه دیدیش ...
نه می شنــــــــــاسیش

فقط حسش کرده ای ...!
تجمســــــــــش کرده ای؛

پشت هاله ای از ...
نوشته های مجــــــــــازی ...!

روی پیج مجازی اش ...!!!

که هر روز می خوانی و ...
در جوابش می گویــــــــــی
دوستت دارم دوست مجازی من

]]>
جوکر... 2015-09-25T08:40:33+01:00 2015-09-25T08:40:33+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/141 azim gh تنهایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!این نیست که با کسی دوست نباشی!این نیست که آدم گوشه گیری باشی!این نیست که کسی باهات حرف نزنه!این نیست که هیچوقت نتونی خوشحال باشی!این نیست که کسی دوستت نداشته باشه!تنهایی یه حس درونیه !تنهایی یعنی "نمیتونی روی آدمهای اطرافت حساب باز کنی ." این نیست که با کسی دوست نباشی!
این نیست که آدم گوشه گیری باشی!
این نیست که کسی باهات حرف نزنه!
این نیست که هیچوقت نتونی خوشحال باشی!
این نیست که کسی دوستت نداشته باشه!
تنهایی یه حس درونیه !
تنهایی یعنی "نمیتونی روی آدمهای اطرافت حساب باز کنی ." ]]>
جوکر... 2015-09-25T07:56:02+01:00 2015-09-25T07:56:02+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/140 azim gh چه كسی ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ؟ﻣﻦ ﻣﺰﻩ ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﮐﺮﺩﻡ.ﺯﻣﺎﻥ ﻋﯿﻦ ﺍﻟﮑل است...ﺛﺎﻧﯿه ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﺴﻮﺯاند و ﻣﯿﺮود در ﻋﻤﻖﻭﺟﻮﺩﺕ.....,,,.ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ , ﭼﺸمهایت را ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯽﻣﯿﺒﯿﻨﯽﻋﻤﺮﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮ ﻣاندی و ﺧﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﯾﮏﻋﻤﺮ! چه كسی ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﻣﺰﻩ ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﮐﺮﺩﻡ.ﺯﻣﺎﻥ ﻋﯿﻦ ﺍﻟﮑل است...
ﺛﺎﻧﯿه ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﺴﻮﺯاند و ﻣﯿﺮود در ﻋﻤﻖ
ﻭﺟﻮﺩﺕ.....,,,
.ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ , ﭼﺸمهایت را ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ
ﻋﻤﺮﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮ ﻣاندی و ﺧﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﯾﮏﻋﻤﺮ!
]]>
جوکر... 2015-09-23T08:44:08+01:00 2015-09-23T08:44:08+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/139 azim gh ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد . . .بر پیکر عالم وجود جان آمد صد شکر که امتحان به پایان آمد از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن . . .عید قربان بر شما مبارک ...امضاء:جوکر ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد

عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد

حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول

رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد . . .

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را

پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را

خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن

معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن . . .

عید قربان بر شما مبارک ...

امضاء:جوکر

]]>
جوکر... 2015-09-23T08:35:21+01:00 2015-09-23T08:35:21+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/137 azim gh مقصد …مال ِ شهر ِ قصّه ی ِ بچّه گی ها ست …دنیای ِ آدم بزرگ ها …فقط جادّه دارد …! مقصد …

مال ِ شهر ِ قصّه ی ِ بچّه گی ها ست …

دنیای ِ آدم بزرگ ها …

فقط جادّه دارد …!


]]>
جوکر... 2015-09-22T09:34:05+01:00 2015-09-22T09:34:05+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/135 azim gh هر از گاهیخودت را هرس کن!شاخه های اضافیت را بزن پای تمام شاخه بریده هایت بایست باغبانی کن خودت را سبک کن فکرت را از هرچه آزارت می دهد!ریاضیدان باش!حساب وکتاب کن خوبیهای زندگیت را جمع کن آدمهای بد زندگیت را کم کن همه چیز خوب میشود.... هر از گاهی
خودت را هرس کن!
شاخه های اضافیت را بزن
پای تمام شاخه بریده هایت بایست
باغبانی کن خودت را
سبک کن فکرت را از هرچه آزارت می دهد!
ریاضیدان باش!
حساب وکتاب کن
خوبیهای زندگیت را جمع کن
آدمهای بد زندگیت را کم کن
همه چیز خوب میشود....
]]>
جوکر... 2015-09-22T09:24:58+01:00 2015-09-22T09:24:58+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/133 azim gh باز هم حرف دل ...روزهای بدی شده این روزها خیلی از حرفامونو ب حراج میزاریم ...این روزها دوست داشتن ها ب حراج گذاشته میشه همه ... هم من هم تو ..همه بی بهونه بی دلیل به هم میگیم دوستت داریم ..اما روزی میرسه که یکی میاد  از صمیم قلب بهمون میگه دوست دارم ..و ما فقط لبخند میزنیم و میگوییم ...ممنونمواظب دوستت دارم هایت باش ... باز هم حرف دل ...
روزهای بدی شده این روزها خیلی از حرفامونو ب حراج میزاریم ...
این روزها دوست داشتن ها ب حراج گذاشته میشه
 همه ... هم من هم تو ..همه بی بهونه بی دلیل به هم میگیم دوستت داریم ..
اما روزی میرسه که یکی میاد  از صمیم قلب بهمون میگه دوست دارم ..
و ما فقط لبخند میزنیم و میگوییم ...
ممنون
مواظب دوستت دارم هایت باش ...
]]>
جوکر... 2015-09-22T09:20:39+01:00 2015-09-22T09:20:39+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/132 azim gh این وصله هابه آغوش تنهای من نمیچسبد...نمیدانم دردم چیست؟یا از تنهایست،یا بودن کسی که دوستش دارم و نیست...!!گاهی نه آشنا درد را میفهمدنه حتی صمیمی ترین دوستگاهی باید تنهایی ، درد را فهمیدتنهایی ، خلوت کردتنهایی ، آرام شدو‌تنها خدا میداندچه میگذرد در دلت این وصله ها
به آغوش تنهای من نمیچسبد...

نمیدانم دردم چیست؟
یا از تنهایست،
یا بودن کسی که دوستش دارم و نیست...!!

گاهی نه آشنا درد را میفهمد
نه حتی صمیمی ترین دوست
گاهی باید تنهایی ، درد را فهمید
تنهایی ، خلوت کرد
تنهایی ، آرام شد
و‌تنها خدا میداند
چه میگذرد در دلت


]]>
جوکر... 2015-09-20T12:45:42+01:00 2015-09-20T12:45:42+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/130 azim gh گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد که وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه : هستم تا ته تهش! هستی؟؟؟

گاهی

نیاز داری به یه آغوش بی منت

که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد

که وقتی تو اوج تنهایی هستی

با چشماش بهت بگه :

هستم تا ته تهش! هستی؟؟؟

]]>
جوکر... 2015-09-20T12:44:47+01:00 2015-09-20T12:44:47+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/129 azim gh این روزها آرزوی پنهانی ام همین استیک شبی همه ی خودم را در آغوشت پیدا کنم!!!

این روزها آرزوی پنهانی ام همین است

یک شبی

همه ی خودم را در آغوشت پیدا کنم!!!

]]>
جوکر... 2015-09-20T12:41:31+01:00 2015-09-20T12:41:31+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/128 azim gh این روزهـــــــــا عجیب دلم بچــــگی میخـــــواهــــــد خستــــه ام...! یک قلم لطفـــا....؟! میـــــخواهم خـــــــودم را خطــــ خطــــی کنــــــم! این روزهـــــــــا
عجیب دلم بچــــگی میخـــــواهــــــد
خستــــه ام...!
یک قلم لطفـــا....؟!
میـــــخواهم خـــــــودم را خطــــ خطــــی کنــــــم!


]]>
جوکر... 2015-09-20T12:39:51+01:00 2015-09-20T12:39:51+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/127 azim gh میدانی... بعضـی ها را هرچه قدر بـخوانی ... خسته نمیشوی ! بعضـی ها را هرچه قدر گوش دهی ... عادتــــ نمیشوند ! بعضـی ها هرچه تکرار شوند ... باز بکرند و دستــ نـخورده ! دیده ای ؟! ... ... شنیده ای ؟! بعضـــی ها بی نهایتـــ ــ ـند ! میدانی...
بعضـی ها را هرچه قدر بـخوانی ... خسته نمیشوی !
بعضـی ها را هرچه قدر گوش دهی ... عادتــــ نمیشوند !
بعضـی ها هرچه تکرار شوند ... باز بکرند و دستــ نـخورده !
دیده ای ؟!
... ... شنیده ای ؟!
بعضـــی ها بی نهایتـــ ــ ـند ! ]]>
جوکر... 2015-09-20T12:13:44+01:00 2015-09-20T12:13:44+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/125 azim gh در كتاب چار فصل زندگیصفحه ها پشت سرِ هم می روندهر یک از این صفحه ها، یک لحظه اندلحظه ها با شادی و غم می روند...گریه، دل را آبیاری می كندخنده، یعنی این كه دل ها زنده است...زندگی، تركیب شادی با غم استدوست می دارم من این پیوند راگر چه می گویند: شادی بهتر استدوست دارم گریه با لبخند را در كتاب چار فصل زندگی

صفحه ها پشت سرِ هم می روند

هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند

لحظه ها با شادی و غم می روند...

گریه، دل را آبیاری می كند

خنده، یعنی این كه دل ها زنده است...

زندگی، تركیب شادی با غم است

دوست می دارم من این پیوند را

گر چه می گویند: شادی بهتر است

دوست دارم گریه با لبخند را ]]>
جوکر... 2015-09-19T13:07:36+01:00 2015-09-19T13:07:36+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/124 azim gh "شعور و شهوت""جان بلانکارد” از روی نیمکت برخاستلباس ارتشی اش را مرتب کرد و به تماشای انبوه مردم که راه خود را از میان ا یستگاه قطار بزرگ مرکزی پیش می گرفتند مشغول شد.او به دنبال دختری می گشت که چهره ی او را هرگز ندیده بود اما قلبش را می شناختدختری با یک گل سرخ.از سیزده ماه پیش دلبستگی‌اش به او آغاز شده بود.از یک کتابخانه ی مرکزی در فلوریدا, با برداشتن کتابی از قفسه ناگهان خود را شیفته و مسحور یافته بود.اما نه شیفته ی کلمات کتاب ..بلکه شیفته ی یادداشتهایی با مداد, که در حاشیه ی صفحات آن به چشم "شعور و شهوت"


"جان بلانکارد” از روی نیمکت برخاست
لباس ارتشی اش را مرتب کرد
و به تماشای انبوه مردم
که راه خود را از میان ا یستگاه قطار بزرگ مرکزی پیش می گرفتند
مشغول شد.
او به دنبال دختری می گشت
که چهره ی او را هرگز ندیده بود
اما قلبش را می شناخت
دختری با یک گل سرخ.
از سیزده ماه پیش دلبستگی‌اش به او آغاز شده بود.
از یک کتابخانه ی مرکزی در فلوریدا,
با برداشتن کتابی از قفسه
ناگهان خود را شیفته و مسحور یافته بود.
اما نه شیفته ی کلمات کتاب ..
بلکه شیفته ی یادداشتهایی با مداد,
که در حاشیه ی صفحات آن به چشم می‌خورد.
دست خطی لطیف که بازتابی از ذهنی هوشیار و درون بین
و باطنی ژرف داشت.
در صفحه ی اول ” جان” توانست نام صاحب کتاب را بیابد:
“دوشیزه هالیس می نل"
با اندکی جست و جو و صرف وقت
توانست نشانی دوشیزه هالیس را پیدا کند.
” جان ” برای او نامه ای نوشت و ضمن معرفی خود
از او درخواست کرد که به نامه نگاری با او بپردازد.
روز بعد جان سوار کشتی شد
تا برای خدمت در جنگ جهانی دوم عازم شود.
در طول یکسال و یک ماه پس از آن ,
آن دو به تدریج با مکاتبه و نامه نگاری به شناخت یکدیگر پرداختند.
هر نامه همچون دانه ای بود
که بر خاک قلبی حاصلخیز فرو می افتاد
و به تدریج عشق شروع به جوانه زدن کرد.
 جان درخواست عکس کرد،
ولی با مخالفت ” میس هالیس ” روبه رو شد.
به نظر هالیس اگر ” جان ” قلبا به او توجه داشت
دیگر شکل ظاهری اش نمی توانست برای او چندان با اهمیت باشد.
ولی سرانجام روز بازگشت ” جان ” فرا رسید
آن ها قرار نخستین ملاقات خود را گذاشتند :
۷ بعد الظهر در ایستگاه مرکزی نیویورک.
هالیس نوشته بود :
" تو مرا خواهی شناخت
از روی گل سرخی که بر کلاهم خواهم گذاشت ."
بنابراین راس ساعت ۷ بعدالظهر ” جان ” به دنبال دختری می گشت
که قلبش را سخت دوست می داشت
اما چهره اش را هرگز ندیده بود.
]]>
جوکر... 2015-09-19T07:53:39+01:00 2015-09-19T07:53:39+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/122 azim gh زندگی را یادمان ندادند نگفتند.... کسی که می‌خنده، بی‌غم نیست! کسی که سکوت می‌کنه، لال نیست! کسی که بهت دست می‌ده، دوست نیست! کسی که می‌بوستت،عاشقت نیست! یادمان ندادند، زود قضاوت نکنیم....!! گوسفندها فكر می‌كنند كه چوپان دوست‌شان دارد اما نمی‌دانند كه چوپان دوست صمیمی قصاب است... همیشه از گرما مینالیم از سرما فرار میكنیم! درجمع،از شلوغی كلافه می‌شویم و در خلوت،از تنهایی بغض می‌كنیم! تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و اخر هفته هم بی‌حوصله تقصیر غروب جمعه است و بس! همیشه در انتظار به پا زندگی را یادمان ندادند
نگفتند....
کسی که میخنده، بیغم نیست!
کسی که سکوت میکنه، لال نیست!
کسی که بهت دست میده، دوست نیست!
کسی که میبوستت،عاشقت نیست!
یادمان ندادند، زود قضاوت نکنیم....!!گوسفندها فكر میكنند كه چوپان دوستشان دارد اما نمیدانند كه چوپان دوست صمیمی قصاب است...


همیشه
از گرما مینالیم از سرما فرار میكنیم!
درجمع،از شلوغی كلافه میشویم و در خلوت،از تنهایی بغض میكنیم!
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و اخر هفته هم بیحوصله تقصیر غروب جمعه است و بس!
همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم كه بهترین روزهای زندگیمان را تشكیل میدهند:
مدرسه....
دانشگاه....
كار....
حتی در سفر همواره به مقصد میاندیشیم بدون لذت از مسیر!
غافل از اینكه زندگی همان لحظاتی بود كه میخواستیم بگذرند

 


آیا مشكل ما در فهم زندگیست؟؟؟

خیلیها برای لذت بردن از زندگی ، گذشتهی خود را رها میکنند و میگویند: امروز انگار نخستین روز عمر منه!
اما من ترجیح میدهم که بگویم امروز آخرین روز از زندگی منه و میخواهم از لحظهلحظهی آن استفاده کنم گویی که فردایی در کار نیست ...فریب مشابهت روز و شب ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمیشود ...


آینده کتابیست که امروز مینویسی!
چیزی بنویس که در آینده از خواندن آن لذت ببری ...

www.ROZANEHONLINE.com


فردا یک راز است برایش برنامهریزی کن اما نگران نباش.
دیروز یک خاطره بود لطفاً حسرتش را نخور.
ولی امروز یک هدیه است. پس قدرش را بدان.

 

خوشبختی ما در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا
ولی حیف که ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم :

حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا


]]>
جوکر... 2015-09-19T07:48:01+01:00 2015-09-19T07:48:01+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/121 azim gh وقتیکه راه نمی روی!  یا نمی دَوی!  زمین هم نمی خوری!!!   و این " زمین نخوردن" ... محصول سُکون است! نه مَهارت! ...

وقتیکه راه نمی روی!

 یا نمی دَوی!

 زمین هم نمی خوری!!!

 

و این " زمین نخوردن" ...

محصول سُکون است!

نه مَهارت! ...

]]>
جوکر... 2015-09-17T11:09:58+01:00 2015-09-17T11:09:58+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/120 azim gh وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزى هاى بچه گانه اند ...یا مدام براى نبودنت... براى خط زدنت تلاش مى کنند؟...نه! همیشه جنگیدن خوب نیست!...من همیشه جنگیده ام تا چیزى را عوض کنم...اما این روزها فهمیده ام که با آدم هاى کوته نظر نباید جنگید...فهمیده ام براى اثبات دوست داشتن نباید جنگید... براى به دست آوردن دل آدم ها نباید جنگید...براى اثبات خوب بودن نباید جنگید... این روزها نسخه فاصله گرفتن وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزى هاى بچه گانه اند ...
یا مدام براى نبودنت...
براى خط زدنت تلاش مى کنند؟...

نه! همیشه جنگیدن خوب نیست!...
من همیشه جنگیده ام تا چیزى را عوض کنم...

اما این روزها فهمیده ام که با آدم هاى کوته نظر نباید جنگید...

فهمیده ام براى اثبات دوست داشتن نباید جنگید...

براى به دست آوردن دل آدم ها نباید جنگید...

براى اثبات خوب بودن نباید جنگید...
 
این روزها نسخه فاصله گرفتن را مى پیچم براى هر کسى که رنجم مى دهد...

از آدم هایى که زیاد دروغ مى گویند...
فاصله می گیرم...

از آدم هایى که زیاد ظلم می کنند...
 فاصله می گیرم...

از آدم هایى که حرمتم را نگه نمی دارند...
 فاصله می گیرم...

با حقارت برخى آدم ها و دل هایشان نباید جنگید...

باید نادیده شان گرفت ...
و گذشت ...
و بخشیدشان...
 نه براى این که مستحق بخشش اند...
 براى این که من مستحق آرامشم....
]]>
جوکر... 2015-09-16T09:43:33+01:00 2015-09-16T09:43:33+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/119 azim gh بد شده ایم ! از وقتی شروع کردیم به قربانت بروم های تایپی به دوستت دارم های اس ام اسی به عاشقتم های فیس بوکی ، وایبری ، ویچتی ، لاینی بد شده ایم ! از وقتی هر کدام از کانتکت هایمان چیزی فرستاد و ” قلب های سرخ ” را روانه ی تکست کردیم و عشقم و عزیزم و گلم صدایش کردیم فرقی هم نمیکرد ، که باشد دیگر کلمات دم دستی ترین ترفندمان شد کلماتی که مقدسند ، که معجزه میکنند ! افتادند زیر دست و پا فرقی برایمان نکرد که چه کسی باشد ، از چه جنسی باشد فقط اینکه باشد و دمی بگذرد برایمان کفایت کرد بد شده ایم بد شده ایم !
از وقتی شروع کردیم به قربانت بروم های تایپی
به دوستت دارم های اس ام اسی
به عاشقتم های فیس بوکی ، وایبری ، ویچتی ، لاینی

بد شده ایم !
از وقتی هر کدام از کانتکت هایمان چیزی فرستاد و ” قلب های سرخ ” را روانه ی تکست کردیم و عشقم و عزیزم و گلم صدایش کردیم
فرقی هم نمیکرد ، که باشد
دیگر کلمات دم دستی ترین ترفندمان شد
کلماتی که مقدسند ، که معجزه میکنند ! افتادند زیر دست و پا
فرقی برایمان نکرد که چه کسی باشد ، از چه جنسی باشد
فقط اینکه باشد و دمی بگذرد برایمان کفایت کرد
بد شده ایم !
از وقتی لبخند زدیم و بوسیدیم و نوازش کردیم
و آنسوی ماجرا پیچیدیم و پیچاندیم
و به زرنگی خودمان آفرین گفتیم
حال خیلی هامان خوب نیست
این روزها عادت کردیم مرگ خیلی چیزها را جشن بگیریم
دردناک است حال و روزمان
دردمان درمان دارد !
کمی صداقت
کمی شهامت
فقط همین . . .!!!
]]>
جوکر... 2015-09-15T04:14:51+01:00 2015-09-15T04:14:51+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/118 azim gh انسان ها زود پشیمان می شوند…. گاه از گفته هایشانگاه از نگفته هایشاناما سراغ ندارم کسی راکه از" لبخند زدن " پشیمان شده باشد…!خوشا به حال آنانی که خوب میدانند ،" لبخند زدن "منطقی ترین گفت و گوی عاشقانه است…..امیدوارم ثانیه های باقیمانده امروزت پر از مهربانی و لبخند باشه...بخند...همین..امضاء:جوکر                             گاه از نگفته هایشان
اما سراغ ندارم کسی را
که از" لبخند زدن " پشیمان شده باشد…!
خوشا به حال آنانی که خوب میدانند ،
" لبخند زدن "منطقی ترین گفت و گوی عاشقانه است…..
امیدوارم ثانیه های باقیمانده امروزت پر از مهربانی و لبخند باشه...
بخند...
همین..
امضاء:جوکر                  

         
]]>
جوکر... 2015-09-15T04:05:15+01:00 2015-09-15T04:05:15+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/117 azim gh چقدر زندگی قشنگ می شود وقتی کسی را داشته باشیکه پا به پای تو دیوانگی کند! چقدر

زندگی قشنگ می شود

وقتی کسی را داشته باشی

که پا به پای تو

دیوانگی کند!
]]>
جوکر... 2015-09-14T09:41:57+01:00 2015-09-14T09:41:57+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/116 azim gh در معبدی گربه ای زندگی می کرد که هنگام عبادت راهب ها مزاحم تمرکز آن ها می شد. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می رسد یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سال ها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. سال ها بعد استاد بزرگ درگذشت ، گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه ای خریدند و به معبد آوردند تا هنگام عبادت به درخت ببندند تا اصول عبادت را درست به جا آورده باشند. سال ها بعد استاد بزرگ دیگری رساله ای نوشت درباره ی اهمیت بستن گربه هنگام عبادت!!

در معبدی گربه ای زندگی می کرد که هنگام عبادت راهب ها مزاحم تمرکز آن ها می شد.

بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می رسد یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد.

این روال سال ها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد.

سال ها بعد استاد بزرگ درگذشت ، گربه هم مرد.

راهبان آن معبد گربه ای خریدند و به معبد آوردند تا هنگام عبادت به درخت ببندند تا اصول عبادت را درست به جا آورده باشند.

سال ها بعد استاد بزرگ دیگری رساله ای نوشت درباره ی اهمیت بستن گربه هنگام عبادت!!

.

بسیاری از باورهای ما اینگونه به اصل و قانون تبدیل می شوند.

اگر نتوانی روی زمین بهشت را پیدا کنی ، در آسمانها نیز نمی توانی آن را بیابی …

خانه خدا همین نزدیکی است و تنها اثاث آن مهربانی است !

]]>
جوکر... 2015-09-14T09:03:31+01:00 2015-09-14T09:03:31+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/115 azim gh آب جوشی که سیب زمینی را نرم میکند، همان آب جوشی است که تخم مرغ را سفت می کند. مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست. مهم این است درون خود چه داری...!!!!مردم موهای صافشان را فر می‌زنندو آنها که موی فرفری دارند موی‌شان را صاف می‌کنندعده‌ای جلای وطن کرده به خارج می‌روندو آنها که خارج هستند و نمی‌توانند بازگردند برای وطن دلشان لک زده و ترانه‌ها می‌سُرایندمجردها می‌خواهند ازدواج کنندمتأهل‌ها می‌خواهند طلاق بگیرندعده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگیری می‌کنندو عده‌ای دیگر با دارو و درمان به‌دنبال فرزنددار آب جوشی که سیب زمینی را نرم میکند،
همان آب جوشی است که تخم مرغ را سفت می کند.
مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست.
مهم این است درون خود چه داری...!!!!
مردم موهای صافشان را فر می‌زنند
و آنها که موی فرفری دارند موی‌شان را صاف می‌کنند
عده‌ای جلای وطن کرده به خارج می‌روند
و آنها که خارج هستند و نمی‌توانند بازگردند برای وطن دلشان لک زده و ترانه‌ها می‌سُرایند
مجردها می‌خواهند ازدواج کنند
متأهل‌ها می‌خواهند طلاق بگیرند
عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگیری می‌کنند
و عده‌ای دیگر با دارو و درمان به‌دنبال فرزنددار شــــدن هستند
لاغرها آرزو ﺩﺍﺭﻧﺪ کمی چاق بشوند
و چاق‌ها با مصرف قرص و دارو هر روز سعی در لاغر نمودن خود دارند و همواره حسرت لاغری را می‌کشند
شاغلان از شغلشان می‌نالند
بیکارها دنبال شغلند
فقرا حسرت ثروتمندان را می‌خورند
ثروتمندان از دغدغه‌ی نداشتن صفا و خون‌گرمیِ فقرا می‌نالند
افراد مشهور از چشم مردم قایم می‌شوند
مردم عادی می‌خواهند مشهور شوند
سیاه‌پوستان دوست دارند سفیدپوست شوند
سفیدپوستان خود را برنزه می‌کنند

هیچ‌کس نمی‌داند تنها فرمول خوشحالی این است:

"قدر داشته‌هایت را بدان
]]>
مجلس ترحیم خودم 2015-08-30T21:33:53+01:00 2015-08-30T21:33:53+01:00 tag:http://mardejoker.mihanblog.com/post/114 azim gh مجلس ترحیم خودم============آمدم مجلس ترحیم خودم، همه را می دیدمهمه آنها که نمی دانستمعشق من در دلشان ناپیداستواعظ از من می گفت، حس کمیابی بوداز نجابت هایم، از همه خوبیهاو به خانم ها گفت:اندکی آهستهتا که مجلس بشود سنگین ترسینه اش صاف نمود و به آواز بخواند:"مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاکچند روزی قفسی ساخته اند از بدنم"راستی این همه اقوام و رفیقمن خجل از همه شانمن که یک عمر گمان می کردم تنهایم و نمی دانستممن به اندازه یک مجلس ختم، دوستانی دارم مجلس ترحیم خودم


============
آمدم مجلس ترحیم خودم،
همه را می دیدم
همه آنها که نمی دانستم
عشق من در دلشان ناپیداست

واعظ از من می گفت،
حس کمیابی بود
از نجابت هایم،
از همه خوبیها
و به خانم ها گفت:
اندکی آهسته
تا که مجلس بشود سنگین تر

سینه اش صاف نمود
و به آواز بخواند:
"مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم"

راستی این همه اقوام و رفیق
من خجل از همه شان
من که یک عمر گمان می کردم
تنهایم
و نمی دانستم
من به اندازه یک مجلس ختم،
دوستانی دارم

]]>